ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion Hospital Manager)

ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion Hospital Manager)

สถานที่ตั้ง
ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion Hospital Manager)

อัตรา
จำนวนที่รับ: 1 อัตรา

วันที่ลงประกาศ
09 มิ.ย. 66

รายละเอียดของตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.กำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงาน ในการดำเนินงานการบริการพยาบาลของส่วนงาน HPH ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล
2.กำกับดูแล สอนแนะนำงานด้านคลินิกเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ติดตามสนับสนุนให้หัวหน้าแผนก และบุคลากรพยาบาลระดับต่างๆ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาล
3.บริหารจัดการด้านอัตรากำลังพยาบาลของทุกหน่วยบริการภายใต้ความรับผิดชอบ ทั้งการจัดสรรและการจัดการหมุนเวียนให้
มีบุคลากรพยาบาลเพียงพอในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ
4.พัฒนาระบบคุณภาพการบริการพยาบาลและระบบบริการทั่วไป การบริหารทรัพยากร การพัฒนาบุคลากรพยาบาลทุกระดับ
ในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ
5.สร้างบรรยากาศให้บุคลากรทางการพยาบาลทำงานอย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
6.หน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารการพยาบาลหรือเทียบเท่า
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
4. เพศชาย/ หญิง  อายุไม่เกิน 50  ปี
5.ประสบการณ์ ด้าน การบริหารการพยาบาล  ไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม และ ด้าน บริการพยาบาล  
ไม่น้อยกว่า  7  ปี
6. ผ่านหลักสูตรการบริหารการพยาบาล หรือบริหารธุรกิจ 
7. สามารถประสานงานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน จากความต้องการที่หลากหลาย (ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา)

สวัสดิการ:

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ลาพักผ่อนประจำปี
3. แผนประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว
4. เครื่องแบบพนักงาน
5. ส่วนลดในการซื้อบ้าน/คอนโด ในเครือบริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  • รายละเอียดของตำแหน่ง


  • ข้อมูลส่วนตัว


  • ประวัติการทำงาน  • อัพโหลด Resume

    อัพโหลดได้เฉพาะประวัติการศึกษา (Resume) เท่านั้น ทาง HR จะติดต่อกลับเพื่อขอเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ในภายหลังหากผู้สมัครผ่านการพิจารณา

    เลือกไฟล์