เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลวิมุต (ViMut Website)

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลวิมุต ตามรายละเอียดการให้บริการที่โรงพยาบาลวิมุตกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
   1. คำนิยาม
1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอ ใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่โรงพยาบาลวิมุต และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลวิมุต และ/หรือที่โรงพยาบาลวิมุต เก็บรวบรวมมาจากบุคคลอื่นใด
1.2 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนดเพื่อการทำรายการ
1.3 “โรงพยาบาลวิมุต” หมายความถึง โรงพยาบาลวิมุต คลินิกบ้านหมอวิมุตและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่โรงพยาบาลวิมุต มอบหมายด้วย
1.4 “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่โรงพยาบาลวิมุต จะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า
1.5 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN – Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ, รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ โรงพยาบาลวิมุต เป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม
1.6 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลวิมุต หรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่โรงพยาบาลวิมุตไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.7 “อุปกรณ์เพื่อการทำรายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบ หรือใช้ร่วมในการ ทำรายการเพื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โรงพยาบาลวิมุต เห็นชอบ เช่น เครื่องมือสร้างและแปลงรหัส (Token) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะทำนองเดียวกัน
   2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการ ทำรายการ
2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว
2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อการทำรายการไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น
2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ / หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือ PIN - Person Identification Number และ/ หรือรหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนด
2.4 กรณีที่รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทันที ที่ Call Center โทร 02-07-90000 โดยจะดำเนินการระงับ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวในทันทีที่ผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่ โรงพยาบาลวิมุต กำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใดๆ หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ใช้บริการก่อนที่โรงพยาบาลวิมุต จะได้ทำการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ
   3. การเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลวิมุต
3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ตามที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากโรงพยาบาลวิมุต ให้เป็นผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนั้นๆ ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนดขึ้นสำหรับการใช้บริการแต่ละประเภทดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย
3.2 ในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนด (แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อที่ โรงพยาบาลวิมุต หรือแจ้งที่ Call Center โทร 02-07-90000
ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่โรงพยาบาลวิมุต และ/หรือ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยมิใช่ความผิดของโรงพยาบาลวิมุต หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ
3.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่โรงพยาบาลวิมุต จะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
   4. การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด
ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลวิมุต ทราบโดยเร็วที่ Call Center โทร 02-07-90000 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทำรายการ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ โรงพยาบาลวิมุต กำหนดโดยโรงพยาบาลวิมุตและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ โรงพยาบาลวิมุตจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่โรงพยาบาลวิมุต เห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใด ที่ โรงพยาบาลวิมุต จะได้กำหนดเพิ่มเติม
   5. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของโรงพยาบาลวิมุต
5.1 บรรดาการกระทำใดๆ ที่โรงพยาบาลวิมุต ได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อโรงพยาบาลวิมุต และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ของโรงพยาบาลวิมุต ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นภายหน้า ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการและโรงพยาบาลวิมุต ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น เว้นแต่เกิดจากโรงพยาบาลวิมุต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้บริการ
5.2 ในกรณีที่โรงพยาบาลวิมุตได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าโรงพยาบาลวิมุต ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดทั้งสิ้น
(1) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับโรงพยาบาลวิมุต
(2) เป็นเหตุสุดวิสัย
   6. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ
6.1 โรงพยาบาลวิมุต มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่ โรงพยาบาลวิมุต เห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ โรงพยาบาลวิมุต จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว
6.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือ ทุกประเภทก็ตามจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนด เพื่อให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
   7.การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล
7.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้โรงพยาบาลวิมุต สามารถทำการบันทึกบทสนทนาระหว่าง ผู้ขอใช้บริการกับโรงพยาบาลวิมุต และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลวิมุต และ/หรือ เพื่อการใดๆ ได้ตามที่โรงพยาบาลวิมุต เห็นสมควร และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ แต่ทั้งนี้ โรงพยาบาลวิมุต ไม่มีหน้าที่ต้องทำ หรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมในการยอมรับบันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานและยืนยันผู้ขอใช้บริการและให้ โรงพยาบาลวิมุต ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวในกระบวนพิจารณาใด ๆ หรือ ตามที่โรงพยาบาลวิมุต เห็นสมควร
7.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้โรงพยาบาลวิมุต ส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็น ผู้ขอใช้บริการ) ให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่โรงพยาบาลวิมุต เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่ง และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ "How Google uses data when you use our partners' sites or apps" ที่ www.google.com/policies/privacy/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด
   8. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว
8.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail Address เพื่อเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลกับโรงพยาบาลวิมุต หรือสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภทได้เพียง 1 เลขหมาย และ 1 E-mail Address เท่านั้น
8.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail Address จากที่ระบุไว้เดิมในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลวิมุต ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งได้ที่โรงพยาบาลวิมุต หรือช่องทางอื่นใดที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนด
8.3 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่โรงพยาบาลวิมุต ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามที่อยู่ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือ E-mail Address ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความ ในเอกสาร หนังสือหรือข้อมูลนั้นๆ แล้ว
8.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้โรงพยาบาลวิมุต ส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่โรงพยาบาลวิมุต กำหนด
   9. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
   ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว รับทราบรายละเอียด และเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดของบริการของโรงพยาบาลวิมุต และได้ลงนามในใบยินยอมนี้โดยความสมัครใจ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้นี้มีความถูกต้องเป็นจริงทุกประการ