ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ค้นหาแพทย์


Card Image
ทพ.จุฬาชัย อาชวานันทกุล
ทันตแพทย์
ทันตกรรมทั่วไป
Card Image
ทพญ.ญาณิศา มหกิจเดชาชัย
ทันตแพทย์
ทันตกรรมทั่วไป
Card Image
นพ.กรธัช อชิรรุจิกร
อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematologist)
Card Image
นพ.กฤตวิทย์ รุ่งแจ้ง
อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา
Card Image
นพ.จุลเจษ ชัยจรีนนท์
ศัลยแพทย์
ศัลยกรรมทั่วไป
Card Image
นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Card Image
ทพ.จุฬาชัย อาชวานันทกุล
ทันตแพทย์
ทันตกรรมทั่วไป
Card Image
ทพญ.ญาณิศา มหกิจเดชาชัย
ทันตแพทย์
ทันตกรรมทั่วไป
Card Image
นพ.กรธัช อชิรรุจิกร
อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematologist)
Card Image
นพ.กฤตวิทย์ รุ่งแจ้ง
อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา
Card Image
นพ.จุลเจษ ชัยจรีนนท์
ศัลยแพทย์
ศัลยกรรมทั่วไป
Card Image
นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ