ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคไต
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ไตเทียม
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • Visiting Fellowship Certificate
  St. Bortolo Hospital, Vicenza, Italy
 • Visiting Fellowship Certificate in Hemodialysis
  Lapeyronie Hospital, Montpellier, France
 • Fellowship Certificate in Nephrology
  University of Michigan Health System, USA.
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อศูนย์ไตเทียม โทรศัพท์ 02-079-0076

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*