ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

เวลาทำการ
08.00-20.00 น.

เบอร์โทรศัพท์
02-079-0040

ศูนย์บริการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology Center) โรงพยาบาลวิมุต เราพร้อมใส่ใจดูแลและรักษาทุกปัญหาสุขภาพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะรวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ให้บริการดูแลรักษา ให้คำปรึกษา และส่งต่อการรักษาอย่างสอดคล้องเป็นทีมเดียวกัน โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะอย่างองค์รวมและครบวงจรทุกเพศทุกวัย

บริการด้านการตรวจวินิจฉัยภายในศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ศูนย์บริการโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลวิมุต มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย คอยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมกับผู้ป่วย  ดังนี้

ในเพศชาย

บริการตรวจคัดกรอง (Screening) โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยการใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) และเจาะเลือดดูค่า PSA (Prostate Specific Antigen) 
กรณีพบความผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้บริการใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Core needle biopsy) โดยอาศัยการระบุพิกัดที่แม่นยำด้วยเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS)  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ และส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาโดยทีมพยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์ร่วมกับการนำภาพตรวจสามมิติจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของต่อมลูกหมากมาผสานกัน (TRUS with MRI Fusion) ซึ่งจะช่วยให้การตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีความแม่นยำตรงตำแหน่งมากขึ้น

บริการตรวจภาวะการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะจากต่อมลูกหมากโต โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) และตรวจวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ (Uroflowmetry) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตรวจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่เจ็บปวด 
- บริการตรวจการปัสสาวะที่ผิดปกติ (Dysuria) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) วิเคราะห์การทำงานของระบบปัสสาวะส่วนล่างโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาทที่ควบคุมเสียไป (Neurogenic bladder) ทำให้ปัสสาวะเองไม่ได้ต้องคาสายสวนปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อยหรือมีปัสสาวะเล็ดราดต้องใส่แผ่นรองซับ ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคระบบกระดูกไขสันหลัง โรคทางสมอง โรคเบาหวาน เป็นต้น 
บริการส่องกล้องระบบปัสสาวะ (Cystoscope) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยกล้องส่องแบบยืดหยุ่น (Flexible scope) ที่จะช่วยลดความเจ็บปวด เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพ เช่น ท่อปัสสาวะตีบ ต่อมลูกหมากโต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 

ในเพศหญิง

- บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาอาการปัสสาวะเล็ดราด ในผู้ป่วยที่ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ต้องใส่แผ่นรองซับ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
- บริการตรวจหานิ่ว ในผู้ป่วยที่มีอาการและสงสัยว่าเป็นนิ่ว (Stone) ในระบบปัสสาวะ บริการตรวจค้นหานิ่วด้วยการตรวจปัสสาวะ เครื่องเอกซเรย์ และเครื่องอัลตราซาวด์

ในเด็กชาย

บริการตรวจภาวะหนังหุ้มปลายไม่เปิด (Phimosis) อัณฑะไม่ลงถุง (Undescended testis) รูเปิดท่อปัสสาวะผิดปกติ (Hypospadias) ขนาดองคชาตผิดปกติ
บริการให้คำปรึกษาในเด็กวัยเรียน ที่ศูนย์ระบบทางเดินทางปัสสาวะเราพร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาอาการปัสสาวะรดที่นอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยทีมแพทย์ระบบปัสสาวะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
บริการวินิจฉัยและรักษาการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะ

บริการด้านการรักษาภายในศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์บริการโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลวิมุต เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การใช้ยา การผ่าตัด การส่องกล้อง การสวนปัสสาวะ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และวิธีการรักษาที่สะดวก ลดความเจ็บปวด ลดเวลาการนอนในโรงพยาบาล และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวกลับมาทำกิจวัตรตามปกติได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

บริการผ่าตัดและรักษาโดยให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมง (Day surgery) เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจกรรมปกติได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่

 • การทำหมันชาย (Vasectomy) 
 • การผ่าตัดถุงน้ำที่อัณฑะ (Hydrocelectomy) ในเด็กและผู้ใหญ่
 • การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ถุงอัณฑะ (Varicocelectomy)
 • การขลิบหนังหุ้มปลาย (Circumcision) ในเด็กและผู้ใหญ่
 • การผ่าตัดนำอัณฑะลงถุงอัณฑะ (Orchidopexy) ในเด็ก
 • การขยายท่อปัสสาวะ (Dilate urethra) 
 • การผ่าตัดปลายเปิดท่อปัสสาวะ (Meatotomy)
 • การเจาะท้องน้อยเพื่อนำปัสสาวะออก (Cystostomy)
 • การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Irrigate bladder)
 • การตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS)
 • การส่องกล้องระบบปัสสาวะ (Cystoscope)
 • การสลายนิ่วระบบปัสสาวะด้วยคลื่นกระแทก (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = ESWL) 
 • ตรวจการทำงานของระบบปัสสาวะส่วนล่างด้วยเครื่องยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic study)

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่านกล้อง (Endoscopic surgery) 
เป็นวิธีที่แพทย์สามารถเห็นพยาธิสภาพและรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแบบเปิดภายใต้การดมยาสลบ แต่อาจใช้วิธียาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจกรรมปกติได้อย่างรวดเร็ว เสียเลือดน้อย และไม่มีบาดแผล ได้แก่

 • การผ่าตัดต่อมลูกหมาก (Transurethral Resection Prostate gland = TUR-P) 
 • การตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Resection Bladder tumor = TUR-BT)
 • การขบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Lithotripsy = TUL)
 • การนำนิ่วในไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะและท่อไต (Retrograde Intrarenal Surgery) ในผู้ป่วยที่มีนิ่วขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง 
 • การนำนิ่วในไตออกโดยการเจาะผ่านผิวหนัง (Percutaneous Nephrolithotomy = PCNL)
 • การนำนิ่วในท่อไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะ (Uretero Renoscopic Lithotripsy = URSL)

Minimally Invasive Surgery โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic) 
เป็นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น ได้แก่

 • การผ่าตัดต่อมลูกหมาก (Laparoscopic Prostatectomy)
 • การผ่าตัดไต (Laparoscopic Nephrectomy)
 • การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ (Laparoscopic Cystectomy)

บริการรักษาอาการปัสสาวะเล็ดราด โดยวิธีการผ่าตัดโดยใช้สายคล้องท่อปัสสาวะ (Sling surgery)

บริการด้านการติดตามการรักษาภายในศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ศูนย์บริการโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลวิมุต ให้บริการติดตามผลการรักษา ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ 

 • ติดตามการถอดสายสวนท่อไต (DJ stent)
 • บริการการถอด/ใส่ สายสวนปัสสาวะชนิดคาสาย (Foley catheter)
 • บริการสอนและติดตามการสวนปัสสาวะแบบสะอาด (Clean Intermittent Catheterization)
 • ติดตามการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory surgery)
 • ติดตามผลการรักษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ชั้น 4 โรงพยาบาลวิมุต
โทรศัพท์ : 02-079-0040
เวลาทำการ : 8.00-20.00 น.

ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการประจำศูนย์

Card Image
นพ.จักรพงศ์
จิรสิริธรรม
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
นพ.ชินเขต
เกษสุวรรณ
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
นพ.นุพัชร
ยอดคุณธรรม
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
นพ.ยสินทร
อิสระวรวาณิช
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
นพ.วัฒนชัย
รัตนพรสมปอง
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
นพ.วิชญะ
ปริพัฒนานนท์
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
นพ.สนธิเดช
ศิวิไลกุล
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
พญ.วลีรัตน์
เศวตสุทธิพันธ์
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Card Image
พญ.สุทธิรัตน์
สะระวงษ์
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับศูนย์การรักษา

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เรื่องสุขภาพน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

Card Image
REZUM ทางเลือกใหม่ รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ

สำหรับคุณผู้ชาย เมื่อเข้าสู่วัย 50+ หนึ่งในโรคที่ต้องระวังอย่างมาก คือ ‘โรคต่อมลูกหมากโต’ เพราะจากข้อมูลทางสถิติ พบว่ากว่า 80% ของผู้ชายจะมีปัญหาโรคต่อมลูกหมากโตเมื่อเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นการรู้ข้อมูลของโรคและทางเลือกในการรักษาตั้งแต่วันนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีไม่น้อยเลย

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
ปัสสาวะแสบขัด อาการเล็กน้อยที่อาจเป็นสัญญาณจากโรคอันตราย

ปัสสาวะแสบขัด เจ็บ แสบร้อน อาการแบบนี้ต้องระวัง! เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากหลายโรคอันตรายจากระบบทางเดินปัสสาวะ เช็กสาเหตุและความเสี่ยงได้ที่บทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
อาการปัสสาวะบ่อย! สัญญาณสุขภาพที่ไม่ควรละเลย

คุณเข้าห้องน้ำกี่ครั้งใน 1 วัน? หากมีอาการปัสสาวะบ่อย หรือปวดฉี่บ่อยจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรค้นหาสาเหตุอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันโรคร้ายที่กำลังส่งสัญญาณได้ทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเทคโนโลยี (MRI) ลดความเสี่ยงได้เร็วกว่า

รู้จักการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย MRI เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ตัดชิ้นเนื้อต้องสงสัยได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว หายขาดได้!

อ่านเพิ่มเติม